Yerel Yönetimler Program Başkanı: Öğr. Gör. İzzet İsmail DUR

  

''Doğru Tespit Etkin Çözüm İçin Buradayız''

 

Yerel Yönetimler, merkezi yönetim dışında, yerel bir topluluğun ortak bir gereksinimini karşılamak amacıyla oluşturulan, karar organları doğrudan halkça seçilen, demokratik ve özerk bir yönetim birimi, kamusal bir örgütlenme modeli olarak tanımlanabilir.

Değişimin bir yaşam biçimine dönüştüğü günümüzde, değişim dinamikleri, bütün kurumsal sistemleri daha demokratik, şeffaf ve etkin olmaya yöneltmektedir. Kamu yönetiminin yeniden tanımlanmasına yol açan bu değişim ve dönüşüm süreci, sistematikleştirilme taleplerini de beraberinde getirmiş ve yerel yönetimleri, stratejik yönetim anlayışının temel öğelerinden biri olarak kabul etmiştir.

Günümüzde yerel yönetimler, ülkelerin çoğunda, anayasa ile düzenlenmiş, demokratik ve özerk kuruluşlar olma özelliği ile ülkelerin yönetim sistemleri içerisinde her geçen gün ağırlıklarını arttırmaktadırlar. 21. yy’da yerel yönetimlerin, etkin yönetim anlayışına en uygun yönetim kurumları olduğu herkesçe kabul görmektedir. Özellikle uluslararası örgütlerden biri olan Avrupa Birliğinde bu konu sıkça gündeme getirilmekte ve yerel yönetimlerin daha demokratik ve verimli hizmet üreten bir yönetim birimi haline getirilmesine ilişkin kararlar alınmakta, ilkeler benimsenmektedir.

Türkiye’de ve dünyanın birçok ülkesinde merkezi yönetimin daha ağırlıklı bir şekilde uygulandığı genel kabul görmektedir. Ancak son dönemde yaşanan hızlı değişimler; demokratikleşme, merkezi yapıdan uzaklaşma, yerellik gibi yeni olgular yönetim sistemlerini çok yakından etkilemekte olup, yeni gelişmeler karşısında, yönetim sistemlerinin yeniden düzenlenmesini bir zorunluluk haline getirmiştir. Söz konusu süreçte özellikle de geleneksel kamu yönetimi anlayışının halkın beklentilerini karşılayamaması nedeniyle önemini yitirmeye başlaması ve yerine Yeni Kamu Yönetimi olarak adlandırılan bir anlayışın benimsenmesi, yerel yönetimleri günümüzün en önemli konularından biri haline dönüştürmüştür.

Bütün bu gelişmeler içerisinde yerel yönetimlerin önemi her geçen gün biraz daha fazla artarken stratejik planlama, performans denetimi, performans esaslı bütçeleme, toplam kalite yönetimi, yönetişim, değişim mühendisliği, yönetime katılım, kamu mali yönetimi, e-Devlet, bilişim teknolojileri, insan kaynakları yönetimi, müşteri odaklı yönetim gibi modern yönetim teknikleri ile ülkemizi 21 yy. kamu yönetimi anlayışına taşımaktadır.

Son dönemde, Avrupa Birliğine tam üyelik görüşmelerinin yoğunlaştığı süreçte, yerel yönetimlere yönelik ciddi reform çalışmaları gündeme gelmiş ve bu alanda birçok yasal düzenlemeye gidilmiştir. Yerel yönetimlerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi, 5393 sayılı Belediye, 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunları ile oluşturulmak istenen anlayış değişikliği mevzuata yansıtılmıştır.

Yerel Yönetim programı, öğrencilere günümüzde ağırlık kazanan yerinden yönetim felsefesini tanıma, devlet ve özel sektör ilişkilerini inceleme, yönetişim ve demokratik yönetim modellerini anlama ve söz konusu alanlarda bilimsel çalışmalar yapmaya yardımcı olmaktır. Program bünyesinde teorik ve uygulamalı çalışmalar birlikte yürütülmektedir.

Kamusal hizmetlerin önemli bir kısmının yerel yönetimlere aktarılmasından dolayı bu alanda eğitimli alt ve orta düzey iş gücü ve donanımlı personel ihtiyacı artmaktadır. Yerel yönetim programı; siyaset, hukuk, kamu yönetimi, yönetim bilimi, kentleşme teorileri ve çevre sorunları konusunda eğitim almış, özellikle yerel yönetimlerin ve devlet sektörünün çeşitli kademelerinde görev alacak yönetim anlayışının gerektirdiği temel donanıma sahip, bu bilgileri uygulamaya aktarabilecek özellikle yerel yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediyeler) için ara eleman ve yönetici yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

 

Programda Okutulan Belli Başlı Dersler:

Kamu Yönetimi, Yerel Yönetimler, Siyaset Bilimi, Yönetim ve Organizasyon, İdare Hukuku, Avrupa Birliği, Kamu ve Yerel Yönetimler Maliyesi, Yerel Yönetimler Tarihi, Göç, Kentleşme ve Çevre Sorunları, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Kent Estetiği ve Kent Planlaması, Yerel Siyaset ve Demokrasi, Yerel Hizmet Yöntemleri, İş Kültürü ve Etiği derleridir. Bu derslerin dışında ¼ oranında seçmeli derler bulunmaktadır.

 

Gereken Nitelikler:

Bu programda öğrenim görmek isteyen öğrenciler kendilerini halkla ilişkiler, yönetim bilimi, idare hukuku ve siyaset bilimi konularında iyi yetiştirmelidirler. Ayrıca bu öğrencilerimizin kamu yönetimi konusunda bilgili, başka insan ve kurumlarla işbirliği yapabilecek düzeyde uyumlu ve planlı olması gerekmektedir.

 

Mezunların Kazandıkları Unvan ve Yaptıkları İşler:

Bu programdan mezun olanlara “Yerel Yönetim Meslek Elemanı” unvanı verilir. Bu unvanı kazanmış kişiler meslek hayatlarında yerel yönetim kuruluşlarında ara eleman ve orta düzey yönetici veya yerel yönetimlerin üst düzey yöneticilerinin en yakın yardımcıları olarak çalışırlar ve alınan kararları yürütürler.

 

Bu bölümde okutulan derslerdönemliktir ve bölümün öğrenim süresi 2 yıldır. Bölümden mezun olan öğrenciler, "Meslek Yüksekokulları ve Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Devamları Hakkında Yönetmelik" hükümleri uyarınca örgün veya Açıköğretim Sistemi ile öğrenim yapan Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, bilim dallarına dikey geçiş yapma olanağına sahiptir. Ayrıca, ağırlıklı olarak belediyelerle işbirliği çerçevesinde sağlanan staj olanağı ile öğrencinin deneyim kazanması sağlanmaktadır.

Yerel Yönetim Programı çerçevesinde dersler alanında uzman akademisyenler tarafından verilmektedir.

Etiket: Program Tanıtımı